Tag Archive for: Beca

S’ha obert la convocatòria de DIPLOCAT per a les beques d’estudis internacionals, fins al 25 d’abril de 2023. L’ajut està centrat per cursar estudis de màster sobre relacions internacionals a qualsevol universitat estrangera. S’accepten tant programes de formació amb un enfocament generalista com programes especialitzats en diplomàcia, política, dret, economia, comerç, cooperació al desenvolupament, drets humans o integració europea, entre altres, sempre que es plantegin des d’una perspectiva internacional.

La beca té com a finalitat subvencionar únicament un curs acadèmic amb independència que els estudis puguin tenir una durada superior. Les beques no cobreixen estudis de doctorat.

Els requisits són:

a)Haver obtingut un títol universitari oficial de grau (de 180 a 240 ETCS) d’una universitat situada a Catalunya, o d’un centre d’ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en els últims cinc anys.

b)Tenir una nota mitjana mínima de 7,5 sobre 10 a l’expedient acadèmic del grau universitari

c) Tenir coneixement oral i escrit de la llengua o llengües de treball dels estudis escollits per la persona sol·licitant. 

d) Tenir els coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior.

e) No haver gaudit de les beques per realitzar estudis internacionals en edicions anteriors.

f) Disposar de l’aval de dos docents universitaris.

g) Haver presentat sol·licitud d’inscripció i ser admès en el centre universitari.

h) Tenir la nacionalitat d’un dels estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l’adhesió a la Unió Europea.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions

Les persones sol·licitants han de fer els tràmits de preinscripció, inscripció i admissió al centre universitari (o centres) que hagin escollit, d’acord amb els terminis i les condicions fixats en cada cas pel mateix centre. Trobareu tota la informació que necessiteu a l’enllaç: https://diplocat.cat/ca/que-fem/beques-i-ajuts/beques-estudis-internacionals/

Per més consultes dirigiu-vos a l’adreça electrònica: info@diplocat.cat